Kita Kleine Engel
Husumer Str. 2
20251 Hamburg
Tel.: 0152 07495013
E-Mail: